VIA

Ceste in regulacije vodotokov od idejne zasnove do izvedbe.

Uporabniki VIA

"S programom VIA pri nas projektiramo ceste in regulacije vodotokov. Pri regulacijah mi je zelo pomembna dvosmerna povezava s HEC-RAS. Tudi način dela, ki ga program omogoča, je nam v veliko pomoč, saj lahko hitro preizkusimo več rešitev, pa tudi korigramo lahko stvari takoj."
- Gorazd Pulko, direktor Savinjaprojekt d.o.o.
"Programerji pri SL-King mi velikokrat pravijo, da zahtevam od 'Vie' čudeže. Morebiti je tako, vendar pa lahko potrdim, da, kar se tiče naših cestnih projektov program VIA na koncu vedno pripomore k pravi rešitvi. Sploh na zahtevnejših lokalnih cestah."
- Mitja Lavrenčič, Detajl Infrastruktura d.o.o.

Usklajeno urejanje osi in nivelete

Os in niveleta objekta sta v programu VIA neločljivo povezana. Vse spremembe, ki jih vnašamo na enem elementu, se odražajo tudi na drugem. Temu urejanju sledijo tudi prečni profili vozišča, kar pomeni da pri projektiranju v programu VIA dejansko obdelujemo objekte, bodisi ceste, bodisi regulacije vodotokov, kot celoto in ne le posamezne prikaze, ki bi jih bilo potrebno kasneje še sinhronizirati.

Enostavno do želenih prečnih profilov

Prečne profile ceste s programom VIA najhitreje urejamo preko rubrike konstant prečnih profilov, kjer lahko trup ceste urejamo v celotni dolžini ali pa po posameznih odsekih.

Prav tako je na voljo grafično urejanje elementov prečnih profilov ter tudi dodajanje lastnih elementov v prečni profil. Lastne elemente lahko nato kopiramo med želene profile in jih tudi prikažemo bodisi v situaciji, bodisi v vzdolžnem profilu.

Prosto urejanje elementov trupa

Funkcionalnost prostega urejanja elementov trupa omogoča projektantu da s pomočjo polilinij, ki ponazarjajo robove elementov v naravi, še natančneje definira širino asfalta, pločnikov in drugih objektov trupa ceste ter enakovredno tudi elementov kot so nasipi brežin pri regulacijah vodotokov.

Hidravlična analiza struge

VIA omogoča tako izvoz obstoječe struge vodotoka, kot tudi obdelane struge v HEC-RAS. Po končanem preračunu nivojev kritičnih voda v HEC-RAS lahko te nivoje uvozimo in prikažemo v prečnih in vzdolžnih profilih projektirane regulacije struge.

Priprava poročil in posebni prikazi

Na voljo so nam zakoličbeni podatki, površine prečnih profilov za preračun kubatur, pisani vzdolžni profil in podatki o krivinah na osi. Posebni prikazi omogočajo pregled rezultirajočega naklona vozne površine ceste in pripravo višinske situacije nove ceste.

Preizkusi

Prenos 30 dnevne brezplačne različice VIA.